หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 


นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล8)
 
 


นายดิเรก มากเจริญ
ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)
 
 


-
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
 
 


-
-

-
-
 
 
 


นายพิทยา ชมชื่น
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


นายบุญเลิศ สุทธิศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ) 
 


นายกฤษณะ สุวรรณปัญญากุล
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
 
 
 


--ว่าง--
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน


นางกรรณิการ์ น่วมอินทร์
พยาบาลชำนาญการ 
 
 


นายดิเรก มากเจริญ
หน.ศูนย์สาธารณสุข ทต.ปากดง
 


นางกรรณิการ์ น่วมอินทร์
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช


นายพิทยา ชมชื่น
นักวิชาการสุขาภิบาล 4นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน


นางสาววีนา จันทร์เล็ก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ