หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 


นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล8)
 
 


นางวนิดา บุตรประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวกรรปณิภา ดีสุขแสง
หน.ฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)
 
 
 


นายทรรศน์กมน บุญหนัก
นักทรัพยากรบุคลคลชำนาญการ


นางสาวพิสมัย ผดุงชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 


--ว่าง--
เจ้าพนักงานธุรการ


-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


-
-


นางสาวกมลวรรณ ยอดเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนิรัญ สาสนันท์
พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) 
 


-
หน.ฝ่ายปกครอง
 
 
 


นางกนกวรรณ ศิริ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

-
-
 
 
 


นายสัญญา คำบรรลือ
จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน


นายมนู ยอดเทศ
พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง)


นายไพโรจน์ รอดคุ้ม
พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง)


นายมณี สังข์ทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายมานพ สอนไว
พนักงานดับเพลิง


นายใกล้รุ่ง พินิจสามิตร์
พนักงานดับเพลิง


นายสุรเชษฐ์ บุญเพิ่ม
คนงาน


นางสาวนฤมล นาคเกษม
คนงาน


-
-