หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลปากดง มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ แบบเรียบง่าย มีการสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กัน อยู่ในลักษณะเครือญาติ มีการพึ่งพาอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน และมีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง สังกัดเทศบาลตำบลปากดง

ครูในศูนย์ จำนวน - ราย

นักเรียน จำนวน 30 ราย

ครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย

ห้องเรียน จำนวน 1 ห้อง
  โรงเรียนไอรฎา

ครู จำนวน 10 ราย

ครูผู้ช่วย จำนวน - ราย

นักเรียน จำนวน 160 ราย

ห้องเรียน จำนวน 6 ห้อง
  โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา

ครู จำนวน 2 ราย

ครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย

นักเรียน จำนวน 246 ราย

ห้องเรียน จำนวน 10 ห้อง
 
มีผู้นับถือศาสนาพุทธ 100% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัดจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วัดไตรตรึงษาราม และศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
 
     
     

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลปากดง จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง (เขตติดต่อเทศบาลตำบลปากดงกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์)

คลีนิคเอกชน จำนวน 3 แห่ง
 
 
   
 
รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน จุได้ 8,000 ลิตร จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2557 ราคา 2,988,000.- บาท
 
รถยนต์ดับเพลิงจำนวน 1 คัน จุได้ 2,500 ลิตร จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2536 ราคา 800,000.- บาท
 
รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน จุน้ำได้ 10,000 ลิตร จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2540 ราคา 1,000,000.- บาท
 
พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 คน พนักงานขับรถดับเพลิง/รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คน คนงานดับเพลิง 4 คน
 
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 167 คน
 
 
 
 
ประเพณีเพ็ญเดือนสาม ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีกิจกรรม ดังนี้
    ปิดทองรอยพระพุทธบาท และกิจกรรมท้องถิ่น
 
ประเพณีงานวันสงกรานต์ เดือนเมษายน ของทุกปี มีกิจกรรม ดังนี้
    ทำบุญตักบาตร
    สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
    แข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี ระหว่างพนักงาน เทศบาลและประชาชนในท้องถิ่น
 
ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ของทุกปี มีกิจกรรม ดังนี้
    ชุมชนแต่ละชุมชนตกแต่งเทียนจำนำพรรษา
    แห่เทียนจำนำพรรษารอบ ๆ ตลาดและนำเทียนไปถวายวัด