หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
 
การขอรับบำเน็จตกทอด
การขอรับบำเน็จปกติ
การขอรับบำเน็จปกติของทายาท
การขอรับบำเน็จของทายาท
การขอรับบำเน็จของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วครางของอปท
การขอรับบำเน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของอปท
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
การปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่อในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายออกทะเบียนประวัติและฐานข้อมูล
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 13