หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ เกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่เทศบาลปากดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการช่วยเหลือสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2      3      4      5