หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
เทศบาลตำบล ปากดง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.1/ว2086 เอกสาร word 23 พ.ค. 2566
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว2061 เอกสาร word 23 พ.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2094 เอกสารแนบ 23 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศ. มท 0816.3/ว2076 รายชื่อฯ คู่มือฯ เอกสาร word 23 พ.ค. 2566
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กศ. มท 0816.2/ว2055 23 พ.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย กศ. มท 0816.4/ว2085 เอกสาร word 23 พ.ค. 2566
การเตรียมการรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รอบที่ 2 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2048 เอกสารแนบ 22 พ.ค. 2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/6858-6887 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word 22 พ.ค. 2566
กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว9076 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 22 พ.ค. 2566
ขยายระยะเวลาเปิดการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ กพส. มท 0810.3/ว2065 เอกสาร word 19 พ.ค. 2566
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.3/ว2064 19 พ.ค. 2566
แจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2059 บัญชีรายชื่อ 19 พ.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2046 เอกสาร word 19 พ.ค. 2566
การจัดข้อมูลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2026 19 พ.ค. 2566
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 6 ไปรวมกับรุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2045 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word 19 พ.ค. 2566
ประกาศผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกโครงการขยายผลท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 - 2567 และขอเชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสุขภาวะเด็กและเยาวชน (HUB 1) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2034 18 พ.ค. 2566
แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กพส. มท 0810.6/ว2035 18 พ.ค. 2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2033 18 พ.ค. 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2007 สิ่งที่ส่งมาด้วย 16 พ.ค. 2566
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 6 กพส. มท 0810.7/ว2003 เอกสาร word 16 พ.ค. 2566
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1,165