หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640307-64) กศ. มท 0816.3/ว558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 มี.ค. 2564
การตอบแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว569 19 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพ ด้วยระบบ Local MOOC กพร. มท 0812/ว564 [Poster_Local_MOOC] 19 มี.ค. 2564
มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว563 19 มี.ค. 2564
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว560 [เอกสารแนบ] 18 มี.ค. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/3788-3863 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 มี.ค. 2564
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว552 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 มี.ค. 2564
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว550 18 มี.ค. 2564
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว548 18 มี.ค. 2564
การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 กศ. มท 0816.2/ว556 18 มี.ค. 2564
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [อบจ.] [อบต.] 18 มี.ค. 2564
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. 18 มี.ค. 2564
แจ้งดำเนินการตรวจสอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว546 17 มี.ค. 2564
การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว544 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [หลักเกณฑ์] 17 มี.ค. 2564
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว530 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 มี.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว535 [ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม] [แบบฟอร์มฯ] 17 มี.ค. 2564
ขอส่งรายงานการฝึกอบรม (การให้คำแนะนำการบริหารจัดการขยะมูลฝอย) กสว. มท 0820.2/ว539 17 มี.ค. 2564
โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 (โควิด 19) ครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.5/3724 , 3725 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 17 มี.ค. 2564
การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว533 [เอกสารแนบ] [แบบฟอร์มฯ] 17 มี.ค. 2564
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว541 17 มี.ค. 2564
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 997