หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน สน.คท. มท 0808.3/ว527 16 มี.ค. 2564
การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 16 มี.ค. 2564
กำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว523 16 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ สน.บถ. 16 มี.ค. 2564
การตอบแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว529 16 มี.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว433 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 16 มี.ค. 2564
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว528 16 มี.ค. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/3544-3593 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 มี.ค. 2564
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. 15 มี.ค. 2564
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว40 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 มี.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1369 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 มี.ค. 2564
การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสุตรต้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว515 12 มี.ค. 2564
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว514 [เอกสารแนบ] 12 มี.ค. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว465 [รายชื่อ] 12 มี.ค. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว464 [รายชื่อ] 12 มี.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว512 12 มี.ค. 2564
บันทึกความร่วมมือสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว496 11 มี.ค. 2564
การมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 มี.ค. 2564
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ฯ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว508 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 มี.ค. 2564
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ครั้งที่ 2 (6 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/507 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 มี.ค. 2564
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 997