หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว229 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 8 ก.พ. 2564
เกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบคัดเลือก กสว. มท 0820.2/ว243 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 8 ก.พ. 2564
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว245 8 ก.พ. 2564
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว244 8 ก.พ. 2564
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยกำกับติดตาม ระดับจังหวัด กศ. มท 0816.2/ว242 5 ก.พ. 2564
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว1 5 ก.พ. 2564
ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) กศ. มท 0816.4/ว233 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ก.พ. 2564
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว697 5 ก.พ. 2564
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563 กสธ. มท 0819.2/ว231 5 ก.พ. 2564
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. 5 ก.พ. 2564
แจ้งการจัดสรรงบประมาณและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กสธ. มท 0819.2/ว226 5 ก.พ. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1724-1769 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ก.พ. 2564
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจผ่านแพลตฟอร์ม Google ศส. มท 0806.2/ว227 5 ก.พ. 2564
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว230 4 ก.พ. 2564
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ก.พ. 2564
การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว224 4 ก.พ. 2564
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว225 4 ก.พ. 2564
กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว221 3 ก.พ. 2564
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว209 3 ก.พ. 2564
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2564 สน.คท. มท0808.2/ว210 3 ก.พ. 2564
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 988