หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
  
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ของเทศบาลตำบลปากดง ประจำปี 2565  
 

เทศบาลตำบลปากดง ได้ดำเนินการเข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบผลการประเมินฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่   1   การบริหารจัดการ
คะแนนเต็ม     70     คะแนน
ได้คะแนน      63     คะแนน
คิดเป็นร้อยละ     90

ด้านที่   2   การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
คะแนนเต็ม     90     คะแนน
ได้คะแนน      85     คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  94.40

ด้านที่   3   การบริหารงานการเงินและการคลัง
คะแนนเต็ม    150     คะแนน
ได้คะแนน     123     คะแนน
คิดเป็นร้อยละ     82

ด้านที่   4   การบริการสาธารณะ
คะแนนเต็ม     270     คะแนน
ได้คะแนน     237     คะแนน
คิดเป็นร้อยละ     87.78  
                                                                                                                                                                                                                                                  
ด้านที่   5   ธรรมาภิบาล
คะแนนเต็ม      50     คะแนน
ได้คะแนน      46     คะแนน
คิดเป็นร้อยละ     92

รวมผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลปากดง ทั้ง 5 ด้าน คะแนนเต็ม 630 คะแนน ได้คะแนน 554 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.94

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 11.01 น. โดย คุณ กรรปณิภา ดีสุขแสง

ผู้เข้าชม 37 ท่าน