หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
2.3 การตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติประจำปี
  2) สูตรการคำนวณ
งบหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง x 100
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
2.4 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีข้ามหมวด(ยกเว้น กรณีโอนตามนโยบายรัฐบาลและการโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ฯ)
  1) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น เป็นต้น
  หมวดที่ 3 การพัสดุ
3.1 การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจผลงาน ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน (จัดจ้างทุกโครงการที่อยู่ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามข้อบบัญญัติ/เทศบัญญัติ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
  1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 176
  2) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
  3) ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3.2 การบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกำหนดผู้ควบคุมงานได้จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันที่กำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด โดยได้รับรายงานว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ทีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นหรือไม่ (ใช้ฐานงานจ้างทุกโครงการที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
  1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178
  2) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
  3) รายงานผลการปฏิบัติของผู้รับจ้าง
3.3 การตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพัสดุคงเหลือมีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดหมดความจำเป็น ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
  1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213
  2) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
  3) ผลการรายงาน
 
<< หน้าแรก...     15      16      17      18     (19)     20      21      22      23     ....หน้าสุดท้าย >> 48