หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
1.2.11 อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เสียค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  1) ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีโดยนับจำนวนผู้ที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในปี 2559 และ 2560 แล้วนำมาคำนวณเพื่อนเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
1.2.12 อปท. มีลูกหนี้ผู้ค้างชำระภาษีเกินกว่า 3 ปี เป็นอัตราร้อยละของผู้ชำระภาษีปีปัจจุบัน
  1) ตรวจสอบจากรายละเอียดลูกหนี้ ผู้ค้างชำระเกิน 3 ปี เทียบกับรายละเอียดผู้ชำระภาษี (กค.1) หรือทะเบียนลูกหนี้ผู้ชำระภาษี
  2) สูตรการคำนวณ
จำนวนลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 ปี X 100
จำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีปี 61
1.2.13 อปท.มีลูกหนี้ผู้ค้างชำระภาษีลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นอัตราร้อยละ
  1) ตรวจสอบจากทะเบียนลูกหนี้ ผู้ชำระภาษีเกี่ยวกับรายละเอียดลูกหนี้ ผู้ค้างชำระปี 2560 กับ ปี 2561
  2) สูตรการคำนวณ จำนวนลูกหนี้ที่ค้างชำระปี 61 –ปี 60 )x 100
จำนวนลูกหนี้ที่ค้างชำระปี 60
  หมวด 2 การจัดทำงบประมาณ
2.1 อปท. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
  1) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  2) รายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  3) ข้อมูลจากระบบ E-LAAS
2.2 อปท.จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ใหม่สามารถใช้ทันได้ในวันที่ 1 ตุลาคม และส่งสำเนาประกาศให้ผู้กำกับดูแล และจัดทำรายงานข้อมูลเผยแพร่ประชาชนใน 30 วัน หลังสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1) ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น ภาพถ่าย หนังสือแจ้งของ อปท. รายงาน หรือหนังสือแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
<< หน้าแรก...     14      15      16      17     (18)     19      20      21      22     ....หน้าสุดท้าย >> 48