หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
1) การบริหารการจัดเก็บรายได้
  - ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อปท. เพื่อจัดเก็บค่าทำเนียม และใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  - พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
1.2.2 การรายงานสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในระยะเวลาที่กำหนดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1) ตรวจสอบจากวัน/เดือน/ปี ที่ อปท.ได้รายงานข้อมูลสถิติการคลังปีงบประมาณ 2559 ผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง อปท.(INFO) ซึ่งจะต้องรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค. 2561
2.3 การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี
1) ให้ตรวจสอบจากการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
  1) เว็บไซต์
  2) จดหมายข่าว
  3) ป้ายประชาสัมพันธ์
  4) สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ โปรเตอร์ ฯลฯ)
  5) หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน
  6) หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
  7) จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง
  8) สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
2.4 การจัดทำแผนที่แม่บท มีขั้นตอนดังนี้
  1) ถ่ายระวางที่ดิน (พิมพ์ขาว)
  2) สแกนระวางที่ดิน (เป็นไฟล์ภาพ)
  3) จัดทำแนวเขตการปกครองในระวางที่ดิน
  4) แบ่งเขต (Zone) ในระวางที่ดิน
  5) แบ่งเขตย่อย (Block)
  6) จัดทำรูปแปลงที่ดิน
การตรวจสอบการจัดทำแผนที่แม่บท มีดังนี้
  1) การจัดทำแผนที่แม่บทให้ตรวจสอบจากโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ของ อปท. โดย อปท. อาจจะจัดทำแผนที่แม่บทครอบคลุมทั้งพื้นที่หรือเพียงบางส่วนของพื้นที่ก็ได้
  2) กรณี อปท. ได้จัดทำด้วยระบบมือ และระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถือว่าได้คะแนนในข้อนี้
  3) กรณี อปท. จัดทำด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของ สถ. หรือด้วยโปรแกรมของหน่วยงานอื่นให้ตรวจสอบการจัดทำแผนที่แม่บทในแต่ล่ะขั้นตอนจากโปรแกรมฯนั้นฯ ซึ่งจะต้อง ปรากฎข้อมูลแผนที่แม่บทตามขั้นตอนที่ (1) – (6)
  4) กรณี อปท. ได้จัดทำแผนที่แม่บทในขั้นตอนที่ (2) แล้ว ให้ถือว่าได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ (1) เสร็จแล้ว
  5) กรณีพื้นที่ อปท. ใดมีเอกสารที่ดินเป็น สปก. 4-01 หาก อปท. ได้รับข้อมูลจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ซึ่งเป็นไฟล์ Auto cat ให้ถือว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ (1) และ (2) แล้ว
1.2.5 ผลการคัดลอกข้อมูลที่ดิน
การตรวจสอบการคัดลอกข้อมูลที่ดิน มีดังนี้
  1) ในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน อปท. จะต้องขอถ่ายเอกสารในสารระบบที่ดิน (ทด.1 ทด.9 นส.5) หรือพิมพ์จากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (LIS) ของ สนง.ที่ดิน แล้วคัดลอกข้อมูลที่ดินลงในแบบสำรวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ทุกแปลงและกำหนดรหัสแปลงที่ดินตามแผนที่แม่บทที่ได้จัดทำเสร็จแล้ว
  2) การตรวจสอบว่า อปท. มีจำนวนแปลงที่ดินจำนวนกี่แปลง โดยตรวจสอบจากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทำแผนภาษีฯ ของแต่ละ อปท.
  3) สูตรการคำนวณ
จำนวนแปลงที่ดินที่คัดลอกลง ผ.ท. 1 X 100
จำนวนแปลงที่ดินตามแผนที่แม่บทฯ
  4) กรณี อปท. ใดไม่ได้จัดทำแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ จะไม่ได้คะแนนในข้อนี้
 
<< หน้าแรก...     12      13      14      15     (16)     17      18      19      20     ....หน้าสุดท้าย >> 48