หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
6.2.7 สภาท้องถิ่นได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น โดยตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง ในปี 2560
  1) ได้บันทึกรายงานการประชุมถูกต้องตามที่สภาท้องถิ่นได้ประชุมกัน
  2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการตรวจรายงานการประชุมและลงลายมือชื่อไว้แล้ว
  3) สภาท้องถิ่นได้ทำการรับรองรายงานการประชุมในคราวถัดไป
  4) ประธานสภาท้องถิ่นได้ลงนามในรายการการประชุมสภาท้องถิ่นรับรองแล้ว
  5) ได้ติดประกาศรายงานการประชุมการประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน อปท.
6.2.8 ในปี พ.ศ. 2560 มีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่มาประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัยและทุกครั้ง (ยกเว้น สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ยื่นใบลาตามระเบียบการทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาฯ โดยถูกต้อง)
  1) ตรวจสอบจากรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ ทุกสมัยและทุกครั้ง
  2) สมาชิสภาท้องถิ่นที่ยื่นใบลาถูกต้องตามข้อ 20 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ให้ตรวจสอบจากใบลาดังกล่าวด้วย
6.2.9 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (ตัวชี้วัดนำร่อง)
  1) ตรวจสอบจากเรื่องที่ นอ./ผวจ. เสนอมายังผู้มีอำนาจ (รมว.มท./ผวจ.) เพื่อให้ใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง หรือยุบสภาท้องถิ่น
2.10 การสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งและการยุบสภาท้องถิ่น (ตัวชี้วัดนำร่อง)
  1) ตรวจสอบจากคำสั่งที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (รมว.มท./ผวจ.) ได้มีคำสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง หรือยุบสภาท้องถิ่น
  หมวดย่อยที่ 2 กรณีประเมิน เทศบาล/อบต.
1.2.1 มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็บตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  1) ประเภทการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  2) ประเภทการกำจัดขยะมูลฝอย
  3) ประเภทการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
  4) การตลาด
  5) ประเภทสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
  6) ประเภทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  7) ประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 
<< หน้าแรก...     11      12      13      14     (15)     16      17      18      19     ....หน้าสุดท้าย >> 48