หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
6.3.3 จำนวนกิจกรรม/โครงการเพื่อดำเนินการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) นอกเหนือไปจากการให้ความรู้แก่ประชาชน
ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
  1) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
  2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
  3) ภาพถ่าย
  4) บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  5) หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
  6) ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561
  7) รายงานผลการดำเนินการ
6.3.4 การจัดตั้งกลุ่ม/ เครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย
ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
  1) เอกสารแสดงหลักฐานการจัดตั้งกลุ่ม/เครือข่าย
  2) รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม/เครือข่าย
6.3.5 การจัดตั้งกลุ่ม/ เครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย
ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
  1) ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน
  2) ตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มฝ.1 มฝ.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6.3.6 ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีจุดรวมขยะอันตรายชุมชน เมื่อคำนวณเปรียบเทียบกับร้อยละจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ อปท.
ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
  1) ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบภายในอปท. เทียบกับ จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดภายใน อปท.
6.3.7 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถเป็น หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อปท
ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
  1) ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบภายในอปท. เทียบกับ จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดภายใน อปท.
 
<< หน้าแรก...     39      40      41      42     (43)     44      45      46      47     ....หน้าสุดท้าย >> 48