หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
     


 
กพ 0023.2/ว 4216 ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ0023.5/ว4208 แจ้งกำหนดการตรวจสอบการลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 5 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4195 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ฯ  [ 5 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4194 ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 25662  [ 2 ส.ค. 2562 ]   
 
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ หนังสืออยู่ระหว่างการเสนอ  [ 2 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ0023.5/ว374 รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพราะกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4175 แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถนศึกษาสังกัดองค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ส.ค. 2562 ]   
 
<< หน้าแรก...     3      4      5     (6)     7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1774