หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 0023.5/ว00769 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิธิภาพการปฏิบัติงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00764 ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นิยามปฏิบัติการ ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง สำหรับประเทสไทย พ.ศ. 2563  [ 10 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว00740 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอานามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1  [ 9 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.4/ว 00737 การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.4/ว 00725 การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 9 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00738 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563  [ 9 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว088 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 9 ก.พ. 2564 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1,936