หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
     


 
กพ 0023.3/ว 4264 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและผู้ืทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวสัดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านร  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.4/ว 4257 การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2557  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.4/ว 4258 1-เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.4/ว 4258 2-เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.4/ว 4258 3-เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.4/ว 380 1-พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.4/ว 380 2-พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1774