หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
     


 
เรียน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและปลัดเทศบาลตำบลทุกแห่ง (ยกเว้น ทต.ที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลในปี 2551)  [ 13 ต.ค. 2551 ]   
 
ตอบข้อหารือการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 13 ต.ค. 2551 ]   
 
แจ้งกำหนดการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส  [ 13 ต.ค. 2551 ]   
 
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2552  [ 9 ต.ค. 2551 ]   
 
การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2551  [ 9 ต.ค. 2551 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งการยกเว้นภาษีท้องถิ่นระดับจังหวัดให้กับธนาคารพัฒนาเอเชีย  [ 9 ต.ค. 2551 ]   
 
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟ้ฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูนน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 9 ต.ค. 2551 ]   
 
<< หน้าแรก...     1756      1757      1758     (1759)     1760      1761      1762     ....หน้าสุดท้าย >> 1774