หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
     


 
การเลือกตั้งกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบ  [ 14 ต.ค. 2551 ]   
 
การรับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2551  [ 15 ต.ค. 2551 ]   
 
ขอสำรวจข้อมูลบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  [ 15 ต.ค. 2551 ]   
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 14 ต.ค. 2551 ]   
 
การจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2553  [ 16 ต.ค. 2551 ]   
 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนายก รองนายกที่ ปรึกษา เลขานุการนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่  [ 14 ต.ค. 2551 ]   
 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์ก  [ 13 ต.ค. 2551 ]   
 
<< หน้าแรก...     1755      1756      1757     (1758)     1759      1760      1761     ....หน้าสุดท้าย >> 1774