หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
 


โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 


อสม.เทศบาลตำบลปากดงเดินแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนมนเขตเทศบาลฯ [ 27 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 10 


การประชุมสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 12 


การเดินรณรงค์รับบริจาคหนังสือและการเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 20 


โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรีัยนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาศในเขตเทศบาลตำบลปา [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 22 


โครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 22 


\"พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต\" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นส [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 29 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลปากดง [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 22 


โครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 22 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 14 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 37 


กิขกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ [ 28 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 18 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 22 


สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลปากดง [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 16 


เทศบาลตำบลปากดงร่วมกับป้องกันจังหวัดกำแพงเพชรออกหน่วยทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อเพ [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 54 


มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ตามมติคณะรัฐม [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 51 


เทศบาลตำบลปากดงทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-1 [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 54 


โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์รู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำ [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 86 


ทำความสะอาดเพื่อลดปริมาณฝุ่นภายในเขตเทศบาล [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 70 


กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 61 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 75 


พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 125 


โครงการ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 188 


โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชนชาวไทย [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 116 


กิจกรรม วันเข้่าพรรษา [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 246 


การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 135 


โครงการฝึกอบรบดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟภายในอาคาร [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 212 


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 15 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 280 


เดินรณรงค์เชิญชวนชาวกำแพงเพชร แยกขยะก่อนทิ้ง [ 10 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 279 


โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอ [ 30 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 290 


โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง [ 30 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 350 


โครงการ จัดกิจกรรมงานวันสำคึญทางศาสนา ประเพณ๊และวัฒนธรรม [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 301 
 
    
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ