หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
 


ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลปากดง เจาะเลือดตรวจเบาหวานผู้สูงอายุ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 7 


มาตราการคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อโควิท19 ของศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลตำยลปากดง [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 11 


การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลฯและนายกเทศมนตรี [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 13 


โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาศในเขตเทศบาลตำบลปาก [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 22 


โครงการ ให้ความช่วเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษาไม่เกินหลักสูตรขั้นพื้นฐาน [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 37 


มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid 19 ตลาดสดในเขตเทศบาลตำบลปากดง [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 36 


ภาพถ่ายอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 30 


โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 33 


อสม.เทศบาลตำบลปากดงเดินแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนมนเขตเทศบาลฯ [ 27 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 29 


การประชุมสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 28 


การเดินรณรงค์รับบริจาคหนังสือและการเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 47 


โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรีัยนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาศในเขตเทศบาลตำบลปา [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 44 


โครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 43 


\"พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต\" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นส [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 51 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลปากดง [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 44 


โครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 53 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 14 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 65 


กิขกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ [ 28 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 28 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 30 


สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลปากดง [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 33 


เทศบาลตำบลปากดงร่วมกับป้องกันจังหวัดกำแพงเพชรออกหน่วยทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อเพ [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 73 


มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ตามมติคณะรัฐม [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 76 


เทศบาลตำบลปากดงทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-1 [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 71 


โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์รู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำ [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 101 


ทำความสะอาดเพื่อลดปริมาณฝุ่นภายในเขตเทศบาล [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 94 


กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 75 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 92 


พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 172 


โครงการ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 210 


โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชนชาวไทย [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 131 


กิจกรรม วันเข้่าพรรษา [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 273 


การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 151 
 
    
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ