หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
 
เทศบาลตำบลปากดง ตั้งอยู่ในเขตตำบลไตรตรึงษ์ ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลโดยประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2506 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 37 ลงวันที่ 16 เมษายน 2506 หน้า 1134 รับราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2506 ประธานสุขาภิบาลคนแรกคือ นายประสาร คุณกำจร (นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลปากดง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลปากดง ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
 
 
เทศบาลตำบลปากดงตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 8 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 32 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ถนนสายพหลโยธิน หมายเลข 1 ระยะทางประมาณ 338 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2.4 ตารางกิโลเมตร
 
มีจำนวนประชากร จำนวน 2,844 คน

ชาย 1,417 คน คิดเป็นร้อยละ 49.82

หญิง 1,427 คน คิดเป็นร้อยละ 50.18
จำนวนครัวเรือน 766 หลังคาเรือน
ความหนาแน่นของประชากร 1,185 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อบต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อบต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  
 
 
พื้นที่เทศบาลมีสภาพอากาศชุ่มชื้น และมี ฝนตลอดฤดู มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน จะมีอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 27.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปี 148.4 – 272.7 มิลลิลิตร มีฤดูกาลแบ่งออกเป็น 3 ฤดู
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงกันยายน
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ มีนาคม ถึง เมษายน
 
ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม การเกษตรกรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่ ปลูกข้าว, กล้วย, ถั่วเขียว, มันสำปะหลัง
 
ชุมชนที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   ชุมชนย่อยป่ายาง 198 213 411 110  
2   ชุมชนย่อยน้ำเงินอยู่ 208 202 410 98
  3   ชุมชนย่อยพัฒนาบ้านปากดง 297 296 593 164  
4   ชุมชนย่อยเจริญสุข 212 225 437 102
  5   ชุมชนย่อยคุ้มไพวัลย์ 220 271 491 136  
6   ชุมชนย่อยร่วมใจพัฒนา 282 220 502 156
     
    รวม 1,417 1,427 2,844 766